0

ราชอาณาจักรกัมพูชา(Kingdom of Cambodia)

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia

……….มีเนื้อที่ ๑๘๑,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร ประชากร ๑๔,๘๐๕,๓๕๘ คน GDP  32,489 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  รายได้ต่อหัว 2,470  ดอลลาร์สหรัฐต่อปี การพัฒนาเศรษฐกิจได้รับเงินกู้จากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย และ UNDP  และจากการเชิญชวนต่างชาติมาลงทุน  การจัดตั้งกองทุนในชุมชนเพิ่งเริ่มต้น โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชน

……….องค์การพัฒนาเอกชนของกัมพูชา ๓ องค์การที่ขับเคลื่อนเรื่องสหกรณ์อย่างแข็งขันคือ

……….๑.องค์กรFLIFLY  (Farmer’s Life Improvement and Future Life Youth Organization องค์การปรับปรุงชีวิตชาวนาและชีวิตเยาวชนในอนาคต) องค์การนี้ตั้งปี ๒๕๔๘ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดกันดาร มีจุดมุ่งตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สร้างชุมชนเกษตรยั่งยืน ฝึกอาชีพและการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จเพื่อลดความยากจน

……….๒.องค์การ SEDOC (Socio-Economic Development Organization of Cambodia)องค์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งกัมพูชา

……….๓. องค์การ CCSF (Combodian Community Savings Federation สหพันธ์การออมเพื่อชุมชนแห่งกัมพูชา ) จุดมุ่งเพื่อส่งเสริมการออมแบบ Micro-Finance จัดตั้งในจังหวัดพระตะบองและจังหวัดบันทายมาศ(เรียกแบบไทย  ส่วนเขมรเรียก บันเทียนเมียนเจย ) ปัจจุบันมี ๓๔ กองทุนมีสมาชิก ๓๑,๓๑๖ คน  จุดมุ่งเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยกองทุนการเงินขนาดจิ๋วเพื่อลดความยากจน (หลังจากได้แนวคิดมาจากการประชุมประจำปีของ ACCU ครั้งที่ ๒๓ เมื่อ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์)

……….ในการพัฒนาประเทศกัมพูชาโดยการส่งเสริมจากภาคสหกรณ์ระหว่างประเทศนอกจากกิจกรรมข้างต้นยังมีการสนับสนุนจากมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนแห่งออสเตรเลีย(Credit Union Foundation Australia = CUFA เป็นหน่วยพัฒนาของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งออสเตรเลียดำเนินการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ)เฉพาะที่กัมพูชาร่วมมือกับ CCSFส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการเงินขึ้น ตัวอย่างในปี ๒๕๔๙ ได้จัดสร้างอาคารVillage Saving Bank (Credit Union)และในปี๒๕๕๑ Mr. John Baistow –Chair of CUFA ได้มาเปิดสำหนักงานอาคารธนาคารออมทรัพย์หมู่บ้านแห่งที่ ๓ พร้อมด้วยทีมจากออสเตรเลีย(อ้างอิง www.cufa.com.au)

……….องค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์กัมพูชาคือ สมาคมสหกรณ์แห่งกัมพูชา ( Co-operative Association of Cambodia) ปัจจุบันมีสมาชิก ๒๘ องค์กรมาจากองค์กรต่างๆ สหกรณ์การเกษตร/สหกรณ์สินเชื่อ/สถาบันการเงินแบบสหกรณ์/ธนาคารหมู่บ้าน/กลุ่มออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยนและชุมนุมสหกรณ์ ส่วนราชการเพิ่งจัดตั้งหน่วยกำกับสหกรณ์ขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๔ “หน่วยส่งเสริมสหกรณ์”สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร สังกัด กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง

cambodia

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย http://www.codfa.org/index.php?mo=3&art=42033528

Advertisements