0

ขบวนการสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน (Cooperative Movement in ASEAN Community)

ขบวนการสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน

(Cooperative Movement in ASEAN Community)

ขบวนการสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน

โดย   วีระ  คำวิเศษณ์

  มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย (มสอ.)

(Cooperative Development Foundation of Asia = CODFA)

………….องค์การสหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ก่อกำเนิดอย่างเป็นทางการมากว่า ๑๘๐ ปี โดยเฉพาะทวีปยุโรปซึ่งเป็นต้นกำเนิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลให้ผู้คนย้ายจากไร่นามาสู่เมืองเป็นลูกจ้าง/แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมือง และขณะเดียวกันในชนบทก็ตั้งปรับตนเองอย่างขนานใหญ่จึงได้จัดตั้งองค์กรขึ้นเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่เรียกว่าสหกรณ์   ส่วนในไทยขบวนการสหกรณ์ไทยเริ่มเมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๙ จะครบรอบ ๑๐๐ ปีในปี ๒๕๕๙

………….ในปี ๒๕๕๕ รัฐบาลไทยได้กำหนดให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ (มติ ครม.๓๐ ก.ค.๒๕๕๕)

…………. ในระดับนานาชาติ สหประชาชาติได้ประกาศให้ปี ๒๕๕๕ เป็นปีสากลว่าด้วยสหกรณ์เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของธุรกิจสหกรณ์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก และปรับปรุงสหกรณ์ที่ตั้งขึ้นแล้วให้เป็นองค์การทางธุรกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน

………….“สหกรณ์ เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้ประชาคมนานาชาติได้ตระหนักว่า เราสามารถบรรลุได้ทั้งความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในเวลาเดียวกัน”

…………. คำกล่าวของนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวในวันที่  ๒๕๕๔ ในการเตรียมประกาศให้ปี ๒๕๕๕ เป็นปีสากลว่าด้วยสหกรณ์   (2012 International Year of Co-operatives (IYC) – COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD.โดยมีองค์การพันธมิตรสหกรณ์นานาชาติหรือ ICA (International Co-operatives  Alliance)เป็นองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ ในการขับเคลื่อน IYC

………….ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคด้านตะวันออกเฉียงใต้ของโลก ๑๐ ประเทศเข้าด้วยกันวางเป้าไว้ในปี ๒๕๕๘(ลดจากเป้าเดิมคือปี ๒๕๖๓หรือ ค.ศ.๒๐๒๐มติอาเซียนซัมมิท ที่กัมพูชาปี ค.ศ.๑๙๔๕) จะพัฒนาให้ครบทุกมิติ/ด้าน/เสาหลัก คือ

 …………1. ASEAN Political-Security Community (APSC =ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน)

 …………2. ASEAN Economic Community  (AEC =  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 …………3. ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC= ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน)

………….อาเซียนมีพื้นที่ ราว ๔,๔๓๕,๖๗๐ ล้านตารางกิโลเมตร ประชากรราว ๕๙๐ ล้านคน  GDP ของอาเซียนรวมกัน ๑.๘ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอันดับ ๙ ของโลก

………….การขับเคลื่อนของขบวนการสหกรณ์ในอาเซียนเป็นกิจกรรมที่จัดทำต่อเนื่องกันมาทั้งภาครัฐภาคสหกรณ์เอง และจาก  ICA  การขับเคลื่อนสหกรณ์ระดับภูมิภาคของโลก

………….องค์การสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ คือ ICA มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงบรัซเซล  ประเทศเบลเยี่ยม  เพื่อความสะดวกในการประสานงาน ICA ได้แบ่งภูมิภาคในโลกนี้ออกเป็น ๔ ภูมิภาคคือ

………….๑.      แอฟริกา           ๒. อเมริกา (รวมเหนือ-ใต้)

………….๓.     เอเชียและแปซิฟิก  (อาเซียนอยู่ในกลุ่มนี้)   ๔. ยุโรป

 

………….ICA ได้กำหนดหลักการสหกรณ์สากลไว้ ๗ ข้อ/หลักการ (7 Co-operative Principles) คือ

………….๑. การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง  ( Voluntary and Open Membership)

………….๒. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  (Democratic Member Control)

………….๓. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation )

………….๔. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ  (Autonomy and Independence )

………….๕. การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศ  (Education Training and Information)

………….๖. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์  ( Cooperation among  Co-operatives)

………….๗. การเอื้ออาทรต่อชุมชน  ( Concern for Community)

………….การพัฒนาสหกรณ์ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นั้นนอกจาก ICAแล้ว ในขบวนการสหกรณ์ยังมีองค์การพัฒนาสหกรณ์ระดับเอเชียด้วย คือ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions = ACCU  ดู http://www.aaccu.asia    ACCU ตั้งอยู่ที่ชั้น ๘ อาคาร U Tower เขตสวนหลวง กทม. ๑๐๒๕๐ อาคารเดียวกับ มสอ.ชั้น ๙)

………….ACCU ก่อตั้งเมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๔ จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย  ACCU ฉลองครบ ๔๐ ปีเมื่อปี๒๕๕๔ เมื่อถึงปีนี้มีสมาชิกสามัญ ๑๒ แห่ง เตรียมสมาชิกสามัญ ๑ แห่ง สมาชิกสมทบ ๒๑ แห่ง สมาชิกอุปถัมภ์ ๓๘ แห่ง จาก ๒๒ ประเทศในเอเชีย  รวมสมาชิกบุคคล ๔๑ ล้านคนจาก ๒๒,๐๑๙ สหกรณ์

………….สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย ขับเคลื่อนโดย ACCU แต่ขบวนการสหกรณ์ทั้งระบบ  ICA และขบวนการสหกรณ์ในประเทศนั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบ  วิธีการขับเคลื่อนของ ACCU ใช้การศึกษา ฝึกอบรมและให้ข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก (ตรงกับหลักการสหกรณ์สากลข้อ ๕ สหกรณ์ทุกรูปแบบ/ประเภทต้องตอกย้ำในเรื่องนี้ ส่งผลให้สมาชิกเข้าใจ /มีทักษะ/และเห็นประโยชน์และคุณค่าของสหกรณ์ ส่วนการเกิดขึ้น การพัฒนา การร่วมมือ ของขบวนการสหกรณ์ในประชาคมอาเซียนนั้นมีพัฒนาที่แตกต่างกันไป  แต่จะมีความร่วมมือมากขึ้นโดยใช้บริบทของประชาคมอาเซียน

 

00024619_93432

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย http://www.codfa.org/index.php?mo=3&art=42033528

4

 

 

 

 

Advertisements