0

บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

brun-MMAP-md

๑.  บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

……….มีเนื้อที่ ๕,๗๗๐ ตารางกิโลเมตร มีประชากร๔๐๘,๑๔๖ คน(ปี ๒๕๕๓)มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากรัฐจึงจัดระบบเศรษฐกิจเป็นรัฐสวัสดิการ แต่คาดว่าน้ำมันจะหมดปี ๒๕๕๘  บรูไนจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคสหกรณ์มีบทบาทมากขึ้นทางเศรษฐกิจ

……….ขบวนการสหกรณ์ในบรูไนขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนเอง(เป็นไปตามธรรมชาติของสังคม ต่อมามีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสหกรณ์ขึ้น (Cooperative Development Center =CDC คงมีศักดิ์เหมือนกรมส่งเสริมสหกรณ์ของไทย)  สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน (Ministry of Industry and Primary ) และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งบรูไน (Brunei Industrial Development Authority ใช้ชื่อย่อว่า BINA

1260089707

……….บรูไนกำหนดลักษณะสหกรณ์ไว้ชัดว่า:

……….– มิเป็นองค์กรทางการเมือง /มิใช่สมาคมการค้า/มิใช่เห็นองค์การสวัสดิการ(บรูไนจัดสวัสดิการโดยรัฐอยู่แล้ว)/มิใช่เป็นบริษัทเอกชน และต้องมีค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบ/การพึ่งตนเอง/คุณภาพ/ยุติธรรม/เข้มแข็ง/ย้ำมิใช่บริษัทเอกชน

……….ประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับ

……….– สร้างโอกาสแก่ผู้คนทั่วไปในกิจกรรมของการรวมตัวกันของสมาชิก

……….– มีโอกาสในการสร้างงาน(สหกรณ์ย้ำเรื่องการมีงานทำ/มีรายได้/ชีวิตเป็นสุข

……….– สะสมทุน เพื่อการลงทุนและทำธุรกิจ

……….– สร้างนิสัยมัธยัสถ์ประหยัดออม

……….– สร้างเอกภาพและบูรณาการสังคมระหว่างชุมชน/ประชาคม

……….– ขยายมาตรฐานการครองชีพของผู้คนโดยการมีส่วนร่วมในกิจรรมทางเศรษฐกิจ

……….องค์การสูงสุดของขบวนการสหกรณ์เรียกว่า สหพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ (National Cooperation Federation เรียกเป็นภาษามลายูว่า Gabunggan Koperasi Nasional = GKN  ในภาษามะลายูให้สังเกตว่าใช้อักษรโรมันในการเขียนแทนเสียงมลายูเดิมใช้อักษรอาหรับ ยืมคำมาจากภาษาอังกฤษจำนวนมากแต่เขียนแบบมะลายู อาทิ  Koparasi =Cooperative   / Nasional =National)

……….GKN จัดตั้งเมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔(1991)  ปี 1999  มีการประชุมสหกรณ์สมาชิกครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประชุมปี 2007 หัวเรื่องขยับสหกรณ์เข้าสู่หน่วยประกอบการ”(Moving Cooperatives Toward Entrepreneurialism) จัดร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานและ GKN ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นภาคสหกรณ์เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับ BINA มีการลงนาม MOU ระหว่าง BINA กับ GKN และต่อมา ได้ทำ MOU ระหว่างบรูไนกับมาเลเซีย(โดยกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องสหกรณ์ กับวิทยาลัยสหกรณ์ของมาเลเซีย

 

cartoon_ brunei

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย  http://www.codfa.org/index.php?mo=3&art=42033528

 

 

 

 

Advertisements