0

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์(Republic of the Philippines)

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์(Republic of the Philippines.

…………ประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย (เอเชียอาคเนย์) เป็นการรวมหมู่เกาะน้อยใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกแถบที่เรียกว่าทะเลจีนใต้ ๗,๑๐๗ เกาะไว้ด้วยกัน รวมพื้นที่ ๓๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรมีหลากหลายชนชาติ แต่เมื่อรวมเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ ภาษาพูดที่มากกว่า ๑๐๐ ภาษา ก็พัฒนามาเป็นภาษาตากาล็อก และเนื่องจากเคยอยู่ใต้การปกครองของสเปญมา ๓๐๐ ปี ผู้คนจึงเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาสเปญ และนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิก และเมื่ออเมริการบกับสเปญ  ฝ่ายหลังแพ้วัฒนธรรมอเมริกันและภาษาอังกฤษจึงแผ่ผสมผสานในประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแต๊นท์     ปัจจุบันฟิลิปปินส์ มีประชากร ๙๕.๗ ล้านคน   (ไทยมี ๖๙.๕ ล้านคน จาก รายงานประชากรโลกของ UNปี ๒๕๕๔) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ปี ๒๕๕๘  ได้รวมเศรษฐกิจภาคสหกรณ์เข้าไปด้วย  การได้รู้จักขบวนการสหกรณ์ของฟิลิปปินส์ ทำให้เราเข้าใจประชาชาติ  ประชาชนและประชาคมอาเซียนของเรามากยิ่งขึ้น

…………ขบวนการสหกรณ์ในฟิลิปปินส์เริ่มต้นเมื่อปลายศตวรรษที่ ๑๙ เมื่อชาวฟิลิปปินส์บางคนได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในยุโรปได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของยุโรปโดยใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม  ผู้นำแนวคิดนี้มี ๒ คนคือ  ดร. โจเซ่ พี. ไรซาลและคุณทีโอโดโร ซานดิโก (Dr.Jose P.Rizal  & Teodoro Sandiko)

…………ดร.ไรซาลได้นำแนวคิดของโรเบิร์ต โอเวน (บิดาแห่งสหกรณ์อังกฤษ)โดยจัดตั้งเป็นนิคมสหกรณ์ขึ้นที่เมืองดาปิตัน  ตั้งโรงเรียนสำหรับผู้คนที่ยากจนให้เรียนรู้เรื่องสหกรณ์  และตั้งร้านค้าสหกรณ์ขึ้น โดยอาสาสมัครจากนักเรียน และตั้งสมาคมผู้ผลิตปอแก้วขึ้น(สหกรณ์ยุคแรกของทุกประเทศจัดตั้งภายใต้ พรบ.สมาคม เพราะ สหกรณ์เป็นนวัตกรรมทางสังคมยังไม่มีกฎหมายรองรับโดยตรง เหมือนรัฐไทยที่ตั้งสหกรณ์หนแรกก็อยู่ภายใต้ พรบ.สมาคม)  และมีการถือหุ้น ทำธุรกิจร่วมกันและจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก

…………ส่วนคุณแซนดิโก เที่ยวไปในเยอรมันเห็นขบวนการสหกรณ์ไรฟ์ไฟเซน และนำเรื่องนี้มาตั้งเครดิตยูเนี่ยนในฟิลิปปินส์ ในช่วงที่สหรัฐอเมริกายึดครองฟิลิปปินส์ และเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการรัฐในช่วงนั้น

…………คุณแซนดิโกได้เสนอ พรบ.สหกรณ์เครดิตชนบท พ.ศ.๒๔๕๗ ต่อรัฐสภา ต่อมาท่านผู้นี้ได้รับการยกย่องเป็น บิดาแห่งสหกรณ์ฟิลิปปินส์(กฎหมายฟิลิปปินส์เรียกชื่อกฎหมายตามลำดับที่  เรียกว่า รัฐบัญญัติแห่งสาธารณรัฐที่ 9520 รู้จักในชื่อ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์แห่งฟิลิปปินส์ ปี 2008 ฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน:ซึ่งจะกล่าวต่อไป) ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ฉบับก่อนนั้นได้จัดตั้ง สหกรณ์เครดิตเพื่อการเกษตรคาบานาตวน ขึ้นครั้งแรกเมื่อ ๑๖ตุลาคม ๒๔๕๙ (ระยะเวลาใกล้เคียงกับการจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๙ตอนนั้นไทยนับ ๑ เมษายน เป็นวันเถลิงศกใหม่)

…………ต่อมาได้ขยายจัดตั้งไปถึง ๕๔๔ สหกรณ์(ปี ๒๔๖๙)ใน ๔๒ จังหวัด อีก๔ ปีต่อมาได้ขยายไปถึง ๕๗๑ สหกรณ์   และอีก ๕ ปีต่อมาได้ประเมินผลพบว่า มีสหกรณ์ถึง ๙๐๔ ขาดแคลนเงินทุน สรุปว่าสินเชื่อเพื่อชนบทที่ผ่านขบวนการสหกรณ์พบความล้มเหลว

…………ปี ๒๔๖๐ รัฐสภาออกกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์การตลาด (The Cooperative Marketing Law 1927 พรบ.เลขที่ 2425) จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์กลุ่มแรก จูงใจให้เพิ่มผลการผลิต ช่วยในเรื่องตลาดสินค้าการเกษตร และตั้งสหกรณ์การตลาดที่สหกรณ์สมาชิกเป็นเจ้าของ  สรุปผลว่า สหกรณ์ ๒๐%ประสบผลสำเร็จ สหกรณ์ที่เหลือด้อยประสิทธิภาพ

…………ปี ๒๔๙๕ รัฐสภาได้ประกาศใช้กฎหมายสาธารณรัฐที่ 821 เพื่อจัดตั้งสถาบันเครดิตเพื่อเกษตรกรรมและสหกรณ์การเงิน ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินชนบทใน ๔ ด้าน

  1. เพื่อช่วยเหลือชาวนาขนาดเล็กให้ได้สินเชื่อที่เป็นธรรม
  2. เพื่อส่งเสริมให้ชาวนารวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์
  3. เพื่อจัดตั้งกลไกการตลาดที่เป็นธรรมสำหรับชาวนารายย่อย
  4. เพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจการเกษตรให้เท่าเทียมกับอุตสาหกรรม/เศรษฐกิจสาขาอื่น

…………กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ของฟิลิปปินส์ปัจจุบัน คือ The Philippines Code of 2008 กฎหมายฉบับนี้มีการประกาศใช้นโยบายสหกรณ์ /ความหมายของสหกรณ์/หลักการสหกรณ์(ได้นำหลักการสหกรณ์สากล๗ ประการมาใส่ไว้ในกฎหมาย)/คำนิยาม  ๑๗ คำ รวมทั้ง องค์การกลางพัฒนาสหกรณ์ (Cooperative Development Authority =CDAสังกัดสำนักประธานาธิบดี) / บุคลากรของ CDA/ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/ สหพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ/ ชุมนุมสหกรณ์/เป้าประสงค์ของสหกรณ์ (๑๔ข้อ)/วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสหกรณ์ (๕ข้อ)/พลังและศักยภาพของสหกรณ์(๑๑ ข้อ)/ การจัดตั้งสหกรณ์ปฐมภูมิ(สมาชิกต้องผ่านหลักสูตรเตรียมสมาชิก(Pre-Membership Education Seminar –PMES)/ ข้อบังคับและระเบียบ/ การจดทะเบียน/การจัดโครงการบริหารสหกรณ์/ การควบรวมและแยกสหกรณ์/

…………องค์การกลางบริหารสหกรณ์  ( Cooperative Development Authority =CDA)CDA เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ของฟิลิปปินส์ทั้งระบบ  สังกัดสำนักประธานาธิบดี

…………องค์การสหกรณ์ของฟิลิปปินส์ National Confederation of Cooperatives  (NATCCO)  คือสมาพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ  เกิดจากผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ่งดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์ในภาคประชาชน  โดยมีความเชื่อว่าประชาชนสามารถผ่านพ้นความยากจนได้โดยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย http://www.codfa.org/index.php?mo=3&art=42033528

Advertisements