0

มาเลเซีย (Malaysia)

มาเลเซีย (Malaysia)

………..ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไทยถัดจาก ๓ จังหวัดชายแดนใต้ของไทย ติดกับรัฐปะลิส /จ.สตูล   รัฐเปรัค  /จ.ยะลา และรัฐตรังกานู /จ.นราธิวาส   ปัจจุบันดินแดนคาบสมุทรมะลายูรวมเรียกว่า มาเลเซียตะวันตก ข้ามทะเลจีนใต้ไปยังเกาะบอเนียวส่วนที่เป็นรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์เรียกมาเลเซียตะวันออก รวมกันเป็น๑๓ รัฐจัดตั้งเป็นมาเลเซียเมื่อปี๑๖ กันยายนพ.ศ.๒๕๐๖ รวมพื้นที่ ๓๒๙,๘๔๗ ตารางกิโลเมตร มีประชากร ๓๐ ล้านคน

………..มาเลเซียมีองค์การนำที่ขับเคลื่อนเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยตรงคือ สมาคมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งมาเลเซียAssociation of Cooperative Credit Union of  Malaysia ) มีสหกรณ์สมาชิก  ๑๖ แห่ง สมาชิก ๑๗๑,๖๒๗ คน มีสินทรัพย์ ๓๓๘ US$   หุ้น  ๙๔ US$  เงินออมทรัพย์  ๑๐๓ US$

………..ส่วนองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์หรือสันนิบาตสหกรณ์ของมาเลเซียเรียกว่า ANGKASA  เป็นคำย่อจากภาษามาเลเซียตรงกับภาษาอังกฤษว่า The National Co-operative Organization of Malaysia (องค์การสหกรณ์แห่งชาติมาเลเซีย)จัดตั้งเมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔  ปี ๒๕๑๕ เข้าเป็นสมาชิกของICA

………..ANGKASA  นำหลักการสหกรณ์สากลและแนวคิดสหกรณ์รุ่นบุกเบิกในอังกฤษมาเป็นหลักการสหกรณ์ขององค์การ เรียก ANGKASA Co-operative Principal  ๙ ประการดังนี้

………..๑.  หลักการจัดการแบบประชาธิปไตย (Democratic management.)

………..๒.  หลักการเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ ( Voluntary membership.)

………..๓. หลักผลตอบแทนต่อทุนอย่างยุติธรรม (Fair returns on capital.)

………..๔. หลักการจัดสรรกำไรคืนสู่สมาชิก (Distribution of  the trade surplus to members.)

………..๕. หลักจ่ายผลตอบแทนเงินทุนให้สอดคล้องกับการลงทุน(Repayment of capital according to investment.    = การจ่ายเงินปันผลตามหุ้นสะสม)

………..๖.  หลักยึดผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน(The need of society shall take precedent over that of the individual’s interests.)

………..๗. หลักความเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา (Neutrality in politics and religion.)

………..๘. หลักส่งเสริมการศึกษาสหกรณ์  (Promotion of  co-op education)

………..๙.  หลักความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ( Active cooperation among co-operatives.)

………..สถาบันการศึกษาสหกรณ์เรียก วิทยาลัยสหกรณ์แห่งมาเลเซีย ( The Co-operative College  of Malaysia) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐและร่วมมือกับ ANGKASA กำหนดหลักสูตรและอบรมสมาชิกสหกรณ์ โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐและเก็บจากสหกรณ์ร้อยละ ๒ ของกำไรสุทธิ

………..ANGKASA เองในฐานะเป็นหน่วยงานพัฒนาสหกรณ์ ได้จัดตั้ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์(The Co-operative Learning Center) มีกิจกรรมหลัก ๔ เรื่องคือ จัดหลักสูตรบริหารและจัดการสหกรณ์/จัดฉลองวันสหกรณ์โรงเรียนทั้งระดับรัฐและระดับชาติ /จัดหลักสูตรการท่องเที่ยวเน้นการเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์(ทัวร์การศึกษา/ทัศนศึกษามากกว่าทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป)และหลักสูตรบัญชี(เรียก SEKKOP123 เป็นโปรแกรมบัญชีทำให้ฟรีเพื่อใช้ในสหกรณ์โรงเรียนโดยตรง)

………..ส่วนราชการที่กำกับสหกรณ์ คือ กระทรวงผู้ประกอบการและพัฒนาสหกรณ์  มีส่วนราชการระดับกรมที่กำกับดูแลงานสหกรณ์โดยตรงเรียกกรมพัฒนาสหกรณ์แห่งมาเลเซีย(The Department of Co-operative Development Malaysia)มีอธิบดีเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ กรมนี้ทำหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย รวมทั้งสนับสนุนเงินกู้และการลงทุนแก่สหกรณ์ มีองค์การ  The Farmer Organization Authority (คล้ายกรมส่งเสริมการเกษตรของไทย)ดูแลสหกรณ์การเกษตร  และ The Fisheries Development Authorities (คล้ายกรมประมงของไทย) ดูแลสหกรณ์การประมง  ส่วนกฎหมายที่รองรับสหกรณ์มี ๒ ฉบับคือ พรบ.คณะกรรมการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๐(Malaysian Co-operative Commission Act  2007  เป็นกฎหมายที่แต่งตั้งองค์คณะบุคคลมารับผิดชอบแทนกรมพัฒนาสหกรณ์เดิม)และ พรบ.สหกรณ์  พ.ศ.๒๕๔๐(Co-operative Society Act 2007)

สหกรณ์ของมาเลเซียแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้  :

………..– สหกรณ์เครดิตและการธนาคาร (Credit and Banking Co-operatives)

………..– สหกรณ์การเกษตร  (Farmers Co-operatives)

………..– สหกรณ์การพัฒนาที่ดิน (Land Development Co-operatives)

………..– สหกรณ์ประมง (Fisheries Co-operatives)

………..– สหกรณ์การขนส่งและแท็กซี่  (Transport and Taxi Co-operatives)

………..– สหกรณ์ประกันภัย  (Insurance Co-operatives)

………..– สหกรณ์เคหะสถาน ( Housing Co-operatives)

………..–  สหกรณ์ผู้บริโภค  ( Consumer Co-operatives เรียกแบบไทยว่าสหกรณ์ร้านค้า)

………..– สหกรณ์โรงเรียน  (School Co-operatives  เพื่อฝึกนักเรียนให้มีนิสัยมัธยัสถ์)

………..– สหกรณ์อุตสาหกรรมในครัวเรือน  (Cottage Industry Co-operatives ส่งเสริมการสร้างงานของกลุ่มสตรี  คล้ายกลุ่มสตรีสหกรณ์ในสหกรณ์การเกษตรของไทย)

………..– สหกรณ์การลงทุนของคนงาน(Workers Investment Co-operatives ให้คนงานมีหุ้นในสถานประกอบการ)

……….. ANGKASA เป็นหน่วยประสานจัดตั้งสหกรณ์การเงินอิสลามขึ้น(เรียกเซียริอะห์ Syariah) นำมาใช้ในขบวนการสหกรณ์มาเลเซียเรียกชื่อโคปเซียะ (Kopsya)  นำหลักการเงินของธนาคารอิสลามมาใช้กับสหกรณ์เครดิต มีสหกรณ์ ๒๐๐ แห่งเข้าร่วมโครงการนี้รวมทุนครั้งแรกได้ ๓๖๐ล้านริงกิต โครงการนี้นอกจากให้สินเชื่อทั่วไปแก่สมาชิกแล้วยังให้สินเชื่อเพื่อการศึกษา มีสหกรณ์โรงเรียนเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วย (คล้ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา-กยส.ของไทยแต่นี้จัดทำโดยระบบสหกรณ์)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย http://www.codfa.org/index.php?mo=3&art=42033528

Advertisements