0

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวThe Lao People’S Democratic Republic Lao

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(สปป.ลาว = The Lao People’S Democratic Republic Lao = Lao PDR)

……….การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในลาว ริเริ่มโดย ACCU  ด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุนจากองค์การ Agriterra of the Natherlands และมูลนิธิราโบแบงค์ ( ธนาคารราโบเป็นธนาคารสหกรณ์ของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งเนเธอร์แลนด์และตั้งมูลนิธิของตนขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทั่วโลก) องค์กรนำในลาวที่ส่งเสริมกิจการสหกรณ์นี้เป็นองค์การพัฒนาเอกชนเรียกว่า  SACUDIL(Savings and Credit Union Development in Laos = องค์การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนแห่งลาว) ในแง่กฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศลาวได้ประกาศใช้ระเบียบธนาคารว่าด้วยการออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนขึ้นเมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๒ และเป็นผู้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขึ้น  การจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนโดยองค์การนี้ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๓,๕๕๖ คนใน ๒๘ เครดิตยูเนี่ยน นอกจากนี้มีการสนับการจัดตั้งโดยองค์การอื่นๆในลาว เช่น ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย สนับสนุนจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งหลวงพระบาง องค์การยุวชนปฏิรูปแห่งลาวตั้ง Micro-Financeขึ้นใช้ระเบียบข้างต้น เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย http://www.codfa.org/index.php?mo=3&art=42033528

 

Advertisements