0

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์(The Republic of the Union of Myanmar)

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ( The Republic of the Union of Myanmar) 

…………พม่าเป็นคำที่คนไทยเรียกผู้คนที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยรวมกันว่าพม่า แต่ดินแดนแถบนั้นมีผู้คนอยู่หลายเชื้อชาติ มีทั้งไทยใหญ่(เงี้ยว/ไต) มอญ โรฮิงยา (กลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในรัฐยะไข่ติดบังคลาเทศ) กะเหรี่ยง ปะหร่อง  ปะโอ ต่องซู่  ไทย พม่าฯลฯ ผู้คนเหล่านี้ส่วนหนึ่งอพยพมาอยู่ใหม่ตามชายแดนไทยตลอด ๒,๔๐๑ กม.ตั้งแต่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง บางกลุ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานได้รับการยอมรับเป็นประชาชนไทย บางกลุ่มได้บัตรพิเศษ บางกลุ่มกำลังสืบสัญชาติ

…………มีด่านศุลกากรเข้าออกระหว่าง ๒ ประเทศที่สำคัญ คือด่านแม่สาย (จ.เชียงราย) ด่านเชียงดาวชาวบ้านเรียกกิ่วผาวอก ต.อรุโณทัย อ.เชียงดาว) ด่านเวียงแหง  ( อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่) ด่านห้วยผึ้ง  (หมู่บ้านรักไทย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน) ด่านแม่สอดเป็นด่านใหญ่ รัฐไทยประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐพม่าก็ประกาศให้เมืองเมียวดีฝั่งตรงข้าม (มีสะพานมิตรภาพไทย-พม่าข้ามแม่น้ำเมย ซึ่งไหลขึ้นเหนือไปลงแม่น้ำสาละวินที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน) แม่น้ำนี้ไหลลงสู่อ่าวเมาะตะมะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอันดามัน)ด่านอุ้มผาง (จ.ตาก)ด่านศุลกากรสังขละ (เจดีย์สามองค์ อ.สังขละ) ด่านบ้านพุน้ำร้อน (ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ. กาญจนบุรี ชายแดนตรงข้ามคือจังหวัดทะวายซึ่งมีโครงการทะวายรองรับการเปิดเสรีอาเซียน)ด่านสิงขร (ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีชายแดนตรงกันข้ามคือ จ.มะริด ของพม่า ห่างจากชายแดนไทย ๒๐๐ ก.ม.)

…………พม่ามีพื้นที่ ๖๕๗,๗๔๐ ตารางกิโลเมตร  มีนครเนปิดอร์ (Nay Pyi Daw)เป็นเมืองหลวง (สร้างปี ๒๕๔๕ เปิดใช้ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เนื่องจากยังใหม่มาก อาจไม่บรรจุชื่อนี้ในแผนที่โลก เมืองเดิมคือ เมืองปินมานา (Pyinmana) ในเขตมัณฑะเลย์  ผลิตภัณฑ์มวลรวม ๔๙,๐๗๙ US$ รายได้ต่อหัว ๒,๘๕๘ US$

…………พม่ามีกระทรวงสหกรณ์ (Ministry of Cooperatives) ส่วนราชการที่รับผิดชอบเรื่องสหกรณ์โดยตรงเรียกกรมสหกรณ์ (Cooperative Department) กระทรวงนี้ยังรับผิดชอบอุตสาหกรรมขนาดย่อม (Department of Small Scales Industries) และวิสาหกิจสหกรณ์เพื่อการส่งออกและนำเข้า(Cooperatives Export Import Enterprise )

…………องค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์เรียกว่า สมาคมศูนย์กลางสหกรณ์ (Central Co-operative Society Limited   เรียกโดยย่อว่า CCS)

…………กระทรวงสหกรณ์กับ CCS ทำงานกันอย่างใกล้ชิดในขบวนการสหกรณ์พม่าซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระดับคือระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับชุมชน

…………พม่ามีกฎหมายสหกรณ์เรียก พรบ.สมาคมสหกรณ์แห่งพม่า พ.ศ.๒๕๓๕ ( Union of Myanmar Co-operative Society Law 1992) ถือว่าเป็นองค์การพัฒนาเอกชน(Non-Government Organization =NGO เป็นคำเรียกงานองค์กรที่มิใช่ของรัฐทั่วไปในสังคมไทยชอบเรียกองค์กรชุมชน หรือองค์กรประชาสังคม เรียก NGOมักแสลงใจแท้จริงการพัฒนาในระดับโลกระดับชาติมี NGO ทำงานควบคู่ไปกับภาครัฐ ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมาก เมื่อกิจการสิ้นสุดก็ยุบองค์การได้สะดวก )

สหกรณ์ในพม่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆทางเศรษฐกิจ ดังนี้ ในวงเล็บคือจำนวนสหกรณ์ในแต่ละประเภทนับรวมทั้ง ๓ ระดับ

…………ส่วนการผลิต : เกษตรกรรม (๒,๘๕๒)/ อุตสาหกรรม/หัตถกรรม (๕๓๑)

…………ส่วนบริการ    : ออมทรัพย์และเครดิต(๑๖๑๖)/ microcredit (๕๔๓) สหกรณ์สตรี (๓๑)

…………ส่วนการค้า    : ร้านค้าผู้บริโภค(๒,๕๖๓) /สหกรณ์ชนบท(๕,๒๑๒) สหกรณ์การศึกษา (๔๗๐)

ธนาคารเฉพาะกิจของพม่า

…………๑.The Myanmar  Economic Bank  มีสาขาทั่วประเทศ ๒๕๙ แห่ง และสาขา เฉพาะเรียกMyanmar Small Loans Enterprise ดูแลสถานธนานุเคราะห์

…………๒.The Myanmar Foreign Trade Bank สหกรณ์ที่ทำการค้าต่างประเทศก็มาใช้บริการได้

…………๓.The Myanmar Agriculture and Rural Development Bank คล้าย ธกส.ของไทยให้สินเชื่อผ่านสหกรณ์ในชนบท และ Village Bank

…………๔.The Myanmar Investment and Commercial Bank ส่วน The Cooperative Bank เป็นธนาคารของขบวนการสหกรณ์ มี สาขา ๑๖ แห่งทั่วประเทศและจะเปิดอีก ๑๐ แห่งต้อนรับประชาคมอาเซียน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย http://www.codfa.org/index.php?mo=3&art=42033528

Advertisements