0

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

 

สาธารณรัฐสิงคโปร์   (The Republic of Singapore)

…………สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กสุดในอาเซียน แต่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่สุดเนื่องจากเป็นเมืองท่าที่เรือเดินสมุทรระหว่างประเทศต้องผ่านไปมาระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก  สิงคโปร์จึงมีอู่ต่อเรือ  โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่สุดในอาเซียน  แม้จะไม่มีน้ำมันดิบเอง เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร สินค้าปิโตรเลียมต้องอิงราคาสิงคโปร์  เป็นสถานีการค้าทางเรือที่ชาติตะวันตกมาวางระบบไว้  ต่อมาเมื่อตกเป็นของอังกฤษ  อังกฤษจึงวางระบบทุกอย่างเหมือนในอังกฤษ ทั้งการปกครอง การจัดระบบถนน การเงินการธนาคาร การศึกษา  การสหกรณ์ เมื่อสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(๒๔๑๑-๒๔๕๓)ขึ้นครองราชย์ช่วงต้นรัชกาลพระองค์ประพาสสิงคโปร์และชวา (ปัจจุบันคืออินโดนีเซีย) ท่านได้ทอดพระนำตัวอย่างมาปรับปรุงบ้านเมืองให้รัฐไทยเข้าสู่รัฐสมัยใหม่  เริ่มตัดถนนเขตพระนคร เริ่มปลูกต้นไม้ จัดสวนในเขตบ้าน เขตเมือง ส่วนของสิงคโปร์ จัดเป็นสวนทั้งประเทศ เรียกตัวเองว่า Garden City

…………พื้นที่ของสิงคโปร์เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเพราะมีการถมชายทะเลออกไป ณ วันนี้มีพื้นที่ ๗๐๐ ตารางกิโลเมตร (ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะเล็กๆอีก ๕๐ เกาะ)  ซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกับเกาะภูเก็ต (ตัวเกาะภูเก็ต ๕๔๓ ตารางกิโลกเมตรถ้ารวมเกาะบริวารของเขตภูเก็ตก็ไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ ตารางกิโลเมตร )   วันนี้สิงคโปร์มีประชากร ๕.๒ ล้านคน  แรงงานส่วนหนึ่งมาทั่วอาเซียนมากสุดคือจากมาเลเซียซึ่งมีถนนข้ามช่องแคบยะโฮร์ไปได้สามารถเดินทางไป-กลับมาได้สะดวก สิงคโปร์มีปัญหาด้านแรงงานจึงขยายอายุการเกษียณงานออกไปถึง ๖๗ ปี

…………การจ้างงานก็ทำได้มาตรฐานมีองค์กรแรงงานระดับชาติที่เข้มแข็งเรียกว่า สภาสหพันธ์แรงงานแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า  NTUC (=National Trade Union Congress)

…………สรุปขบวนสหกรณ์ในสิงคโปร์พัฒนามาจากขบวนการสหกรณ์เมื่อ ปี ๑๙๗๓  พัฒนาจากการมีงานทำ จัดร้านสหกรณ์(มีเครื่องอุปโภค/บริโภค) เรื่องการหาสินค้าคุณภาพสูงมาใส่ร้านบริการสมาชิก  จัดดูแลชีวิตทุกด้าน จัดทำสหกรณ์ประกันภัย  สหกรณ์การเงิน  ดำเนินการภายใต้ NTUC เมื่อเปรียบเทียบกับขบวนการสหกรณ์สหกรณ์ในอังกฤษซึ่งเป็นต้นแบบของสหกรณ์ผู้บริโภคทั่วโลกก็มีวิวัฒนาการคล้ายกัน ที่นั้นเริ่มปี ๑๘๔๔จากผู้นำแรงงานแห่งเมืองรอชเดล ๑๒คนต้องการจัดสวัสดิการร้านค้าให้ได้สินค้าราคายุติธรรมมาบริการคนงาน  ให้ชาวนาปลูกพืชผักแล้วแปรรูปเป็นอาหาร (Farm to Food) ชาวนาก็มีกำลังใจในการผลิต มีตลาดจำหน่ายที่ร้านสหกรณ์ ไม่มีเงินก็มากู้จากสหกรณ์ (ต่อมาพัฒนามาเป็นเมื่อผลิตได้มากก็ต้องมีการขนส่งจากผู้ผลิตไปยังร้านสหกรณ์ จึงจัดสหกรณ์ขนส่ง จัดสหกรณ์ประกันภัย /ธนาคารสหกรณ์/สหกรณ์เกษตรกรรม/สหกรณ์เสื้อผ้า/สหกรณ์เภสัช/สหกรณ์การท่องเที่ยว/สหกรณ์เคหสถาน/สหกรณ์ฌาปนสถาน/สหกรณ์ยานยนต์/สหกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดปัจจุบันรวมอยู่ในครอบครัว/เครือข่ายสหกรณ์รวมเรียก The Cooperative Groupซึ่งคล้ายกับ สหกรณ์ทั้งหลายภายใต้เครือข่ายของ NTUC

…………ในส่วนองค์การสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ของสิงคโปร์คือ สหพันธ์สหกรณ์แห่งชาติสิงคโปร์(Singapore National Co-operative Federation = SNCF)

…………SNCF จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นตัวของประเทศในขบวนการสหกรณ์จุดมุ่งคือสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ทั้งผองบริการสมาชิกได้ดีขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชนและขยายออกไปทั่วประเทศ

…………SNCF เชื่อว่าชาวสิงคโปร์ มากกว่า ๑.๔ ล้านคนเป็นสมาชิกในวิสาหกิจสหกรณ์สร้างชีวิตที่แตกต่างจากเดิมอย่างมากผ่านขบวนการสหกรณ์ส่วนงานของรัฐที่กำกับ/ส่งเสริมสหกรณ์คือกระทรวงพัฒนาชุมชน เยาวชนและกีฬา 

ประเภทของสหกรณ์ในสิงคโปร์มี ๓ ประเภทคือ

…………สหกรณ์การเงิน/เครดิต Credit Co-operatives)

…………สหกรณ์มิใช่การเงิน(Non-credit Co-operatives :-Consumer and Services Co-operatives)

…………สหกรณ์ในสถานศึกษา (School Co-operatives)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย http://www.codfa.org/index.php?mo=3&art=42033528

 

Advertisements