0

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia )

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Republic of Indonesia )

…………ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในอินโดนีเซียเริ่มปี ๒๕๑๓ โดยการแนะนำของสภาเครดิตยูเนี่ยนโลก (WOCCU  = World Council of Credit Union) คือคุณ A.A.Bailey และ คุณ Augustine R. Kang ท่านหลังนี้เป็นผู้นำเครดิตยูเนี่ยนแห่งเกาหลี และได้รับเลือกเข้าไปบริหาร WOCCUด้วย และมีผู้นำทางศาสนาคริสต์ของอินโดนีเซีย บาทหลวง Albrecht ซึ่งต่อมาได้รับการขนานนามว่าบิดาเครดิตยูเนี่ยนแห่งอินโดนีเซีย ขนวนการเครดิตที่นั้นแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือระดับต้น (สหกรณ์) ระดับชุมนุม(ภูมิภาค) และระดับชาติ  ซึ่งเรียกย่อว่า CUCO (=Credit Union of Indonesia) เมื่อสิ้นปี ๒๕๕๔ มีสมาชิก ๑,๘๐๘,๗๕๕ คนใน ๙๓๐ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

…………ความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์ที่นั้นยอมรับกันว่าได้รับการพัฒนามาจาก ACCUโดยผ่านหลักสูตร INDECUA (=Institutional Development of Credit Unions in Asia)และหลักสูตร ACCESS Brand

…………องค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์แห่งอินโดนีเซีย เรียกว่า DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia  เป็นภาษาอินโดนีเซียในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Indonesia Cooperative Council  = สภาสหกรณ์แห่งอินโดนีเซีย ) องค์กรนี้จัดตั้งตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๕ ปัจจุบันมีสมาชิก ๓๐,๘๔๙,๙๑๓ คนใน ๑๘๘,๑๘๑ สหกรณ์  นอกจากนี้ยังมีองค์การทางการเงินที่คล้ายสหกรณ์อีกเรียกในภาษาอังกฤษว่า Rural Fund ( กองทุนชนบท)  และ Credit Institute (สถาบันเครดิต/สินเชื่อ) สามารถประกอบธุรกรรมและบริการด้านการเงิน จัดตั้งโดยชุมชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน มีสมาชิกตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป

indonisiaload

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย http://www.codfa.org/index.php?mo=3&art=42033528

 

Advertisements