0

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Social Republic of Vietnam)

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Social Republic of Vietnam)

…………เวียดนามมิได้มีแผ่นดินที่ติดกับประเทศไทยโดยตรง แต่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนเช่นเดียวกับ ไทย ลาวและกัมพูชา ถ้ายึดโยงแม่น้ำโขงเป็นหลักตามคติที่ว่า “กินน้ำสายเดียวกันต้องรักกัน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ” ด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้ใช้แม่น้ำโขงจึงตั้งกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(Greater Mekong Subregion=GMS) สมาชิกของกลุ่มนี้ มี กัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน (นี้เรียกชื่อประเทศเรียงตามภาษาอังกฤษ ถ้าเรียงตามสายน้ำ ต้องเริ่มที่แม่น้ำล้านช้างเป็นชื่อเรียกของแม่น้ำโขงในเขตจีนที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมไต-ลาว  และเรียกแม่น้ำโขงตามชื่อภาษาไทยว่า แม่ของในเขต สปป. หรือแม้แต่อำเภอเชียงของจ.เชียงรายที่เรียกชื่อเมืองตามชื่อแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำของ)

…………แผ่นดินไทยและเวียดนามไม่ติดต่อกันแต่ในเชิงการเมืองและวัฒนธรรมเชื่อมต่อกัน เมื่อมีเหตุการณ์ทางการเมืองในเวียดนามประเทศไทยเป็นที่หมายแหล่งหนึ่งของชาวเวียด  เช่นการเข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารขององเชียงสือสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จนมีชุมชนบ้านญวนอยู่แถวสามเสน  การอพยพของชาวเวียดส่วนหนึ่งมาอยู่ที่จันทบุรี  แถวจังหวัดนครพนม และก่อนหน้านั้นพี่น้องเผ่าไต/ไทย  ไทยดำ จากลุ่มน้ำแดงในเวียดนามเหนือและลาวเหนือก็อพยพมาอยู่ในประเทศไทยหลายพื้นที่  ในเวียดนามเองก็มีชาติพันธุ์หลากหลายถึง ๕๔ กลุ่มเช่นชาวจาม(นับถือมุสลิม)  ชาวกรอม ชาวจีน มีชาวเขาหลายเผ่า ชาติพันธุ์เดียวกันในจีนใต้ เวียดนามเหนือ ลาวเหนือและไทยเหนือ

…………เวียดนามมีพื้นที่ ๓๓๑,๖๘๙ ตารางกิโลเมตร มีประชากร ๘๗.๙ ล้านคน ระบบปกครองปัจจุบันรวมทั้งเรียกชื่อประเทศว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เริ่มปี ๑๙๗๖(พ.ศ.๒๕๑๙) (หลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดปี พ.ศ.๒๕๑๘)และก้าวสู่ความทันสมัยพัฒนาประเทศอย่างเร่งรุดโดนเฉพาะนักลงทุนจากอาเซียน คือสิงคโปร์ มาเลเซียและไทยตามลำดับ ไทยเองโดยกลุ่มนักลงทุนด้านนิคมอุตสาหกรรมโดยบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิติ้ ไปจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามที่จังหวัดดองไน พัฒนามาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ที่จัดตั้งไปแล้ว ๓ เฟส  คือ เบียนโฮ๑ เบียนโฮ ๒ และ โกเดา (ดู http://www.amata.com) อีกกลุ่มหนึ่งไปส่งเสริมตั้งศูนย์การค้า ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาวบาว  ณ จังหวัดกว่างตรี ที่เวียดนามกลาง บนเส้นทางของ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตก

…………ขบวนการสหกรณ์ในเวียดนามเริ่มเมื่อ ๕๐ ปีที่ผ่านมา แต่เพิ่งมีพรบ.สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙(แก้ไขปี๒๕๔๖)   ๕๐% เป็นสหกรณ์ชนบท(เกษตร)  สังคมเวียดนามยอมรับว่าภาคสหกรณ์และภาคเอกชนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ (ช่วงค.ศ.19995-2007 ภาคสหกรณ์มีส่วนถึง ๘%ของGDP  ในเชิงสังคมและวัฒนธรรมสหกรณ์เป็นหน่วยสร้างงานในภาคเกษตรและภาคชนบทได้ถึง ๑๐ ล้านคน ( =๒๔%ของภาคแรงงานทั้งหมด  ในเชิงสังคมสหกรณ์ทั่วโลกจะพูดถึงขบวนการสหกรณ์สร้าง/จ้างงานในประเทศนั้นๆได้เท่าใด )  ผู้คนเหล่านี้มีส่วนสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและชีวิตในชุมชน

…………ในเวียดนามกลุ่มที่ยังไม่จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เรียกภาคสหกรณ์ยังไม่เป็นทางการ (Informal Cooperative Group) กับกลุ่มเป็นทางการ(Formal Cooperative Group) ดูตามสถิติแล้วจึงมีสหกรณ์ถึง ๓๒๐,๐๐๐ แห่ง แยกเป็นประเภทเกษตร๑๐๐,๐๐๐ แห่งประเภทอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ๑๕๐,๐๐ แห่งที่เหลือ ๑๕๐ แห่งเป็นประเภทการเงินและบริการ ที่จดทะเบียนเป็นสหกรณ์จริงมี ๑๗,๐๐๐ แห่ง มีสมาชิก ๑๒.๕  ล้านคน มีชุมนุมสหกรณ์ ๔๔ แห่ง

…………องค์การกลางของขบวนการสหกรณ์เวียดนามเรียกว่า องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์แห่งเวียดนาม ( Vietnam Cooperative Alliance  = VCA)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย http://www.codfa.org/index.php?mo=3&art=42033528

  

Advertisements